radca-gancarz.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Gancarz, Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia, NIP: 5782601867 (dalej „Kancelaria”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się̨ z nami również̇ mailowo pod adresem: dariusz.gancarz@radca-gancarz.pl.

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane te otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Kancelaria otrzymuje dane osobowe swoich Klientów tylko bezpośrednio od nich samych.

Jakie są to dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy to Państwa imię, nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu, które podaliście nam Państwo podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W razie skorzystania z naszych usług, są to również inne dane osobowe, które są niezbędne do właściwego prowadzenia Państwa sprawy.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe, jakie udostępnili Państwo Kancelarii służą przede wszystkim do reprezentowania Państwa interesów, są więc one przetwarzane w celu ich prawidłowego wykorzystania w naszych analizach Państwa dokumentów, w wezwaniach, w zawezwaniach do próby ugodowej, w pozwach, w pismach procesowych, w apelacjach, a także w celu założenia i prowadzenia akt Państwa sprawy. Służą one również do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie zadane za pośrednictwem poczty email lub w trakcie trwania rozmowy telefonicznej.

Na jakiej podstawie prawnej Kancelaria przetwarza dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do wykonywania zawartej między nami umowy, zgodnie z Art. 6 ust. 1b rozporządzenia unijnego.

Przetwarzamy Państwa dane na podstawie tego, iż występują tak zwane prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1f rozporządzenia.

Przetwarzamy Państwa dane także dlatego, że jest to niezbędne do ochrony Państwa interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1d rozporządzenia unijnego).

Przetwarzamy Państwa dane także dlatego (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), że jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie zadane za pośrednictwem poczty e-mail lub w trakcie trwania rozmowy telefonicznej.

Czy podanie nam danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów o świadczenie pomocy prawnej i rozliczenia działalności oraz wywiązania się Kancelarii z wymogów prawa. Podanie danych jest również niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w trakcie trwania rozmowy telefonicznej.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo do:  

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą̨, zawierają̨ przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są̨ przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Państwa dane są przede wszystkim udostępniane instytucjom publicznym, a więc sądom i innym organom (jeśli reprezentujemy Państwa przed tymi instytucjami) oraz pracownikom Kancelarii.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie przez czas niezbędny do zabezpieczenia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora (czas przedawnienia roszczeń), a w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – przez okres wskazany w tych przepisach – w szczególności do upływów terminów przedawnienia wynikających z przepisów podatkowych. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy – przez czas niezbędny do zabezpieczenia ustalenia, dochodzenia lub obrony potencjalnych roszczeń związanych z faktem niezawarcia umowy. 

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

– konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

– uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);

– realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

– prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

– zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

– prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);

– zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.

Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.)